Zoek op

BeSaCC info

Wat is BeSaCC?

Daar waar de wetgever vroeger de aandacht van de ondernemingen voornamelijk gericht hield op de veiligheid en de gezondheid van de eigen werknemers, heeft de Wet Welzijn van 4 augustus 1996 het gezichtsveld verruimd naar het werken met derden. In deze situaties moeten er immers duidelijke afspraken gemaakt worden teneinde de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van alle betrokkenen te vrijwaren. De opdrachtgever moet erop toezien dat de opdrachtnemer (de aannemer of contractor) bij het uitvoeren van de werken de nodige preventiemaatregelen in acht neemt. Daarnaast heeft elke opdrachtgever ook de plicht om onveilige aannemers te weren. Hoe dit alles moet gebeuren, vermeldt de Wet niet. Het is aan de opdrachtgever om hiervoor de gepaste manier te zoeken. Eén van de mogelijkheden die hij heeft, is een beroep doen op aannemers die een label, attest of certificaat hebben dat het toepassen van een veiligheidszorgsysteem aantoont.

Er zijn verschillende veiligheidszorgsystemen ontwikkeld die de aannemers de mogelijkheid bieden aan te tonen dat zij de noodzakelijke preventiemaatregelen in acht nemen zodat de risico’s voor hun eigen werknemers en voor deze van de opdrachtgever tot het minimum beperkt worden. Zo werd in Nederland onder impuls van petrochemische bedrijven het VCA-systeem ontwikkeld. Dit systeem richt zich in de eerste plaats tot de aannemers die meer risicovolle activiteiten uitvoeren. Het is gebaseerd op een certificatieprocedure door een daarvoor geaccrediteerde certificatie-instelling.

Het BeSaCC-systeem (Belgian Safety Criteria for Contractors) werd in België ontwikkeld op initiatief van het Verbond van Belgische Ondernemingen en een aantal bedrijfssectoren. BeSaCC is een attesteringssysteem waarbij een groep van deskundigen (Cel van Deskundigen – CvD) aan de hand van een door de aanvrager opgesteld dossier nagaat of voldaan is aan de BeSaCC-criteria. Dit systeem is vooral bedoeld voor de kleinere aannemers en onderaannemers die werkzaamheden met een beperkt risico uitvoeren. Het kan ook beschouwd worden als een eerste stap in de richting van een VCA. In het BeSaCC-systeem krijgt de onderneming die zelf aantoont dat zij aan de gestelde criteria voldoet een attest. Beide systemen zijn complementair en worden in België beheerd door eenzelfde nationale structuur, namelijk de vzw BeSaCC-VCA.

BeSaCC-attest of VCA-certificaat?

Elke onderneming waarvan de werknemers in een andere onderneming werken moeten uitvoeren, heeft baat bij het behalen van een attest of een certificaat. De keuze tussen een VCA-certificaat en een BeSaCC-attest hangt af van verschillende factoren zoals de eisen gesteld door de opdrachtgever, de aard van de risico’s of de eigen mogelijkheden van het bedrijf. De vzw BeSaCC-VCA streeft naar een zo groot mogelijke complementariteit tussen beide systemen zonder afbreuk te doen aan de eigenheid van BeSaCC of VCA. De gehanteerde criteria zijn sterk gelijklopend en een overlegplatform ziet erop toe dat de criteria bij elkaar aansluiten. Het verschil ligt vooral in het proces waarbij VCA een doorlichting door een Certificatie Instelling vereist. VCA is daarom eerder bedoeld voor bedrijven waarvan de werkzaamheden bij opdrachtgevers een verhoogd risico inhouden. BeSaCC is bedoeld voor bedrijven of zelfstandigen die werkzaamheden uitvoeren met eerder beperkte risico’s of in een weinig risicovolle omgeving, bijvoorbeeld:

  • klassieke schoonmaak
  • schilder- en onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen
  • bouwkundige werkzaamheden in een niet-productie omgeving
  • tuinaanleg/groendiensten

Het onderscheid tussen belangrijke en minder belangrijke risico’s is niet duidelijk te maken en een afbakening naar sectoren al helemaal niet. De opdrachtgevers houden daarom bij het opleggen van eisen best rekening met de eigenheid van de contractors en laten eventueel de keuze voor BeSaCC of VCA aan de contractor zelf.

Gebruik van het BeSaCC-attest en –logo

De BeSaCC-geattesteerde onderneming is gerechtigd om het BeSaCC-logo te voeren met betrekking tot zijn geattesteerde activiteiten. Het BeSaCC-logo mag echter niet worden gebruikt voor andere diensten of materialen van de onderneming. De toekenning van het attest door de Cel van Deskundigen geeft enkel een beoordeling van het ingediende dossier en ontslaat de onderneming niet van zijn wettelijke verplichtingen i.v.m. het werken bij derden voorzien in de welzijnswet van 4.8.1996.

Lijst BeSaCC-criteria

De lijst met BeSaCC-criteria kan u downloaden bij de rubriek “Documentatie” “BeSaCC”: Documentatie

nl_BENL
Scroll naar boven