Zoek op

BeSaCC-attest behalen

Mustvragen

De BeSaCC-criterialijst bevat, verdeeld over 11 hoofdstukken, de voorwaarden (BeSaCC-criteria) in de vorm van vragen die toelaten om na te gaan of u als onderneming of zelfstandige de preventiemaatregelen respecteert. Een vraag kan enkel positief worden beoordeeld, indien aan alle minimumeisen, behorende bij die vraag, is voldaan.

Aanvraag attest

Een onderneming die een attest wenst te bekomen, dient hiertoe in tweevoud een dossier in bij een erkend BeSaCC-bureau naar keuze. Alle contacten met de aanvrager verlopen via dit bureau. Het dossier kan worden ingediend, als het betreffende veiligheidszorgsysteem van de aannemer tenminste drie maanden is geïmplementeerd. Het dossier wordt opgesteld volgens en met behulp van de BeSaCC-criterialijst en bevat alle elementen om te bewijzen dat de onderneming aan de BeSaCC-criteria beantwoordt. Nadat het dossier volledig wordt bevonden door het BeSaCC-bureau, volgt een grondige onderzoek door de Cel van Deskundigen (CvD). Het is dit orgaan, bestaande uit onafhankelijke experts, dat beslist over de toekenning van een attest. Indien nodig kan de Cel van Deskundigen een expert afvaardigen om ter plaatse een bijkomend onderzoek bij de aanvrager van het dossier uit te voeren. Dit kan gebeuren aan de hand van een gesprek met de verantwoordelijken voor het beheersysteem op de bedrijfszetel en door op de werklocaties bij de operationele medewerkers en operationele leidinggevenden te toetsen of het systeem correct wordt uitgevoerd. Voor dossiers van zelfstandigen zal dit zelfs de regel zijn. De gehele procedure staat onder toezicht van het Uitvoerend Comité van Deskundigen (UCvD), dat ook instaat voor de behandeling van eventuele klachten. De termijn voor het behalen van een BeSaCC-attest bedraagt minimaal 3 maand maar wordt verlengd in geval het dossier aangevuld moet worden met extra stukken. Voor een detail van de procedure: zie de BeSaCC-criterialijst.

Attestering

De Cel van Deskundigen neemt een beslissing over de dossiers uiterlijk 60 dagen na de start van de behandelingsprocedure (brief ontvankelijkheid dossier). Volgende beslissingen zijn mogelijk:

  • Het attest wordt toegekend (positieve beslissing)
  • Het attest wordt nog niet toegekend. Aanvullende bewijsstukken zijn noodzakelijk (uitgestelde beslissing)
  • Het attest wordt niet toegekend (negatieve beslissing)

Na een positieve beslissing door de Cel van Deskundigen, wordt een BeSaCC-attest afgeleverd geldig voor een periode van drie jaar voor de activiteiten zoals ze omschreven werden in de aanvraag.

Geldigheidsduur

Het BeSaCC-attest is in beginsel geldig voor een periode van drie jaar. Dit is afhankelijk van de (positieve) resultaten van de jaarlijkse evaluaties door opdrachtgevers (minimaal twee per jaar). Deze evaluaties worden uitgevoerd volgens een checklist die door de vzw BeSaCC-VCA ter beschikking wordt gesteld van opdrachtgevers. De checklist is gebaseerd op de BeSaCC-criterialijst en moet verzekeren dat alle belangrijkste aspecten van het systeem vanuit de praktijk geëvalueerd worden. De ingevulde formulieren worden aan het BeSaCC-bureau bezorgd. Het bureau stuurt ze door naar de Cel van Deskundigen. In geval van negatieve opmerkingen zal de Cel van Deskundigen corrigerende maatregelen vragen om de geldigheid van het attest te verzekeren. De leden van de Cel van Deskundigen kunnen ook ter plaatse op werven van de aannemer de correcte toepassing van de BeSaCC-criteria verifiëren en indien nodig corrigerende maatregelen opleggen. Het UCvD heeft het recht om het BeSaCC-attest te schorsen of in te trekken op ieder moment van de drie jaar durende geldigheidsperiode. Het attest kan geschorst worden indien de jaarlijkse evaluaties niet of niet tijdig worden ingediend of wanneer de aannemer de corrigerende maatregelen niet uitvoert binnen de vastgestelde termijn (van uiterlijk drie maanden) of indien blijkt dat het logo wordt misbruikt. Het attest wordt definitief ingetrokken indien binnen drie maanden na de schorsing de corrigerende maatregelen niet zijn uitgevoerd.

nl_BENL
Scroll naar boven