Zoek op

Basisveiligheid (B-VCA)

VCA en opleiding

Opleiding is een belangrijk criterium voor VCA-certificatie. Zo moeten alle operationele medewerkers in het bezit zijn van een VCA diploma ‘Basisveiligheid’. Alle werknemers die risicovolle taken uitvoeren dienen daarnaast hiervoor ook een specifieke opleiding en training gekregen te hebben.

Opleiding Basisveiligheid (B-VCA) voor operationele medewerkers

Om het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers op een goed niveau te brengen is een veiligheidsopleiding voor operationele medewerkers noodzakelijk. Medewerkers moeten middels een VCA-erkend ‘diploma’ kunnen aantonen dat zij over de vereiste basiskennis van veiligheid beschikken. Concreet moeten alle operationele medewerkers in het bezit zijn van een VCA diploma ‘Basisveiligheid’, uitgereikt door een erkend examencentrum, dat niet ouder is dan tien jaar (gerekend vanaf de examendatum). (vraag 3.2. VCA)

VCA-diploma’s zijn persoonlijke eigendom!

VCA-diploma’s (Basisveiligheid VCA, Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA, risicovolle taken, enz.) zijn persoonlijke eigendom. De werkgever heeft niet het recht om deze in te houden als de werknemer van job verandert, ook al heeft hij de opleiding betaald. Dit geldt trouwens niet enkel voor diploma’s, certificaten of attesten van veiligheidsopleidingen maar voor alle opleidingen. Het recht is hier duidelijk over. De werknemer blijft de bezitter van zijn diploma’s of certificaten en moet beschikken over het origineel of een door de opleidingsinstantie gewaarmerkt afschrift.

Duplicaat van een VCA-diploma opvragen

Een duplicaat van een VCA-diploma kan enkel opgevraagd worden bij het examencentrum dat het diploma heeft afgeleverd. Hieraan kan een kost verbonden zijn. De vzw BeSaCC-VCA beheert het systeem maar kan zelf geen diploma’s of duplicaten afleveren. Gelieve het betrokken centrum te contacteren.

Eindtermen en toetstermen

De eind- en toetstermen “Basisveiligheid” en “Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA” hebben tot doel te definiëren over welke kennis medewerkers respectievelijk operationeel leidinggevenden moeten beschikken op de aangegeven gebieden. De toetstermen hebben tot doel tot in detail aan te geven welke kennis elke eindterm omvat. De toetstermen dienen als basis voor het opstellen van de examenvragen. De eind- en toetstermen hebben alleen betrekking op het domein kennis (geen vaardigheden). De toetstermen zijn dus de basis voor opleidingen en examens.

De examens zijn samengesteld uit een nieuwe vragendatabase die opgesteld werd op basis van de eind- en toetstermen voor VCA. Omdat de vragen niet meer bekendgemaakt worden (met uitzondering van het proefexamen) en omdat alle onderwerpen aan bod kunnen komen, is het belangrijk om te investeren in een goede vorming/voorbereiding die alle onderwerpen van de eind- en toetstermen omvat. Naast de opleiding zelf is ook het handboek “basisveiligheid voor operationele medewerkers” een belangrijke troef om te slagen. De meest recente eind- en toetstermen Basisveiligheid VCA kan u hier vinden.

Proefexamen B-VCA

Het proefexamen is uitsluitend bestemd voor opleidingsdoeleinden en heeft als doel om de kandidaat kennis te laten maken met de wijze van examineren. De vragen worden één keer per jaar gecontroleerd op juistheid en relevantie. Het proefexamen kan u hier uitproberen: Proefexamen Basisveiligheid
Er is één en hetzelfde proefexamen voor Basis, VOL en VIL.

Handboek Basisveiligheid VCA

Op vraag van verschillende werkgeversorganisaties, en met ondersteuning van gerenommeerde opleidingscentra, heeft de vzw BeSaCC-VCA nu zelf een opleidingshandboek “basisveiligheid voor operationele medewerkers” uitgebracht. Het handboek is beschikbaar in het Nederlands en het Frans en werd opgesteld met behulp van experts uit diverse industriële sectoren. De opleiding kan afgesloten worden met een officieel VCA examen in nagenoeg elke Europese taal. In 2013 rondden een kleine 41.000 werknemers hun opleiding met succes af. In totaal beschikt nu ongeveer 1 op 10 werknemers in België over een diploma basisveiligheid met een geldigheidsduur van 10 jaar.

De cursus basisveiligheid is bedoeld om u als werknemer of toekomstig werknemer een voldoende brede basiskennis aan te reiken over veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk. De onderwerpen zijn gekozen in functie van de omstandigheden waarin en de risico’s waarmee u als (toekomstige) werknemer geconfronteerd kan worden bij opdrachtgevers. U kan immers uw werk moeten uitvoeren in steeds wisselende omstandigheden: nu eens in of nabij chemische installaties, dan weer bij elektrische installaties, bij een autoconstructeur, een voedingswarenbedrijf, enz. Het kan gaan om werken op hoogte, in een lawaaierige omgeving, in besloten ruimten, enz. Daarom moet een elektricien ook iets weten over gevaarlijke stoffen en een mecanicien moet wat kennen over brand en explosie. U begrijpt dus dat het hier niet zozeer gaat over de veiligheidsaspecten verbonden aan uw eigenlijke job zelf. Deze moeten worden ingevuld in uw vakopleiding en via vakervaring.

De juiste vakopleiding en ervaring zijn daarom ook een belangrijk criterium, naast een brede basiskennis over veiligheid. De verschillende gevaren en risico’s komen uiteraard aan bod, maar ook uw rechten en verantwoordelijkheden en uw mogelijkheden om invloed te hebben op veiligheid. Van groot belang is dat er een situatie ontstaat van veiligheidsbewust werken. Dit boek is geschreven om die bewustwording te stimuleren en tegelijkertijd de voorbereiding op het examen heel gericht te ondersteunen. Dit examen voldoet aan de eind- en toetstermen van het Uitvoerend Comité van Deskundigen VCA. Want wie een opleiding volgt, wil natuurlijk ook het vereiste diploma halen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit boek daarbij een goede hulp zal zijn. De compacte handeling in combinatie met de overzichtsschema’s en de voorbeelden van examenvragen geven optimale mogelijkheden om zelf te oefenen en vast te stellen of de leerstof voldoende beheerst wordt. Het handboek kan besteld worden via onze webshop of via de erkende examencentra.

nl_BENL
Scroll naar boven