Zoek op

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA)

VCA en opleiding

Opleiding is een belangrijk criterium voor VCA-certificatie. Zo moeten alle operationele medewerkers in het bezit zijn van een VCA diploma ‘Basisveiligheid’. Alle medewerkers die ingezet worden voor risicovolle taken moeten beschikken over specifieke kennis en kunde, gerelateerd aan de door hen uit te voeren specifieke risicovolle taken. Alle personen die leiding geven aan operationele medewerkers moeten in het bezit zijn van een VCA diploma ‘Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden’. Alle werknemers die risicovolle taken uitvoeren dienen daarnaast hiervoor ook een specifieke opleiding en training gekregen te hebben.

Opleiding Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden

Om een goede integratie van de veiligheidsgedachte te waarborgen, is het noodzakelijk dat alle operationele leidinggevenden met succes een VGM-opleiding hebben gevolgd en over de vereiste kwalificaties beschikken. Dit moeten zij aantonen middels een VCA-erkend ‘diploma’. Concreet moeten alle personen die leiding geven aan operationele medewerkers in het bezit zijn van een VCA diploma ‘Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden’, uitgereikt door een erkend examencentrum, dat niet ouder is dan tien jaar (gerekend vanaf de examendatum). (vraag 3.3. van de VCA).

VCA-diploma’s zijn persoonlijke eigendom!

VCA-diploma’s (Basisveiligheid VCA, Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA, risicovolle taken, enz.) zijn persoonlijke eigendom. De werkgever heeft niet het recht om deze in te houden als de werknemer van job verandert, ook al heeft hij de opleiding betaald. Dit geldt trouwens niet enkel voor diploma’s, certificaten of attesten van veiligheidsopleidingen maar voor alle opleidingen. Het recht is hier duidelijk over. De werknemer blijft de bezitter van zijn diploma’s of certificaten en moet beschikken over het origineel of een door de opleidingsinstantie gewaarmerkt afschrift.

Duplicaat van een VCA-diploma opvragen

Een duplicaat van een VCA-diploma kan enkel opgevraagd worden bij het examencentrum dat het diploma heeft afgeleverd. Hieraan kan een kost verbonden zijn. De vzw BeSaCC-VCA beheert het systeem maar kan zelf geen diploma’s of duplicaten afleveren. Gelieve het betrokken centrum te contacteren.

Eindtermen en toetstermen

De eind- en toetstermen “Basisveiligheid” en “Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA” hebben tot doel te definiëren over welke kennis medewerkers respectievelijk operationeel leidinggevenden moeten beschikken op de aangegeven gebieden. Voor leidinggevenden omvat deze kennis alle elementen uit “Basisveiligheid VCA” en daarbovenop specifieke kennis die vereist is om de taak van leidinggevende in het kader van een veilige werkuitvoering inhoud te geven. De toetstermen hebben tot doel tot in detail aan te geven welke kennis elke eindterm omvat. De toetstermen dienen als basis voor het opstellen van de examenvragen. De eind- en toetstermen hebben alleen betrekking op het domein kennis (geen vaardigheden). Naast de opleiding zelf is ook het handboek “Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden” een belangrijke troef om te slagen. De meest recente eind- en toetstermen VOL-VCA kan u hier vinden.

Proefexamen

Het proefexamen is uitsluitend bestemd voor opleidingsdoeleinden en heeft als doel om de kandidaat kennis te laten maken met de wijze van examineren. De vragen worden één keer per jaar gecontroleerd op juistheid en relevantie. Het proefexamen kan u hier uitproberen: Proefexamen
Er is één en hetzelfde proefexamen voor Basis, VOL en VIL.

Handboek Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA

Een preventiebeleid heeft maar kans op slagen als de inzet en betrokkenheid van de bedrijfsleider en alle medewerkers met een leidinggevende functie verzekerd is. De wetgever legt de leidinggevenden trouwens een aantal zeer specifieke taken op. Als leidinggevende neemt u die opdrachten best serieus. Niet alleen heeft u een sleutelpositie als het erop aankomt, het theoretische preventieconcept in de praktijk te brengen en te laten slagen, maar u bent ook verantwoordelijk als er iets fout loopt of als u uw gezag niet uitgeoefend hebt. Het handboek Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden is bedoeld om u als leidinggevende of toekomstig leidinggevende een voldoende brede kennis aan te reiken over veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk. De onderwerpen zijn gekozen in functie van de omstandigheden waarin en de risico’s waarmee u als (toekomstige) leidinggevende geconfronteerd kan worden bij verschillende opdrachtgevers en dus in verschillende werksituaties. U en de medewerkers die onder uw toezicht werken, zullen immers in veel gevallen in wisselende omstandigheden werken: nu eens in of nabij chemische installaties, dan weer bij elektrische installaties, bij een autoconstructeur, een voedingswarenbedrijf, enz. Het kan gaan om werken op hoogte, in een lawaaierige omgeving, in besloten ruimten,… De verschillende gevaren en risico’s komen uiteraard aan bod, maar vooral ook uw taken en verantwoordelijkheid als leidinggevende en uw mogelijkheden om invloed te hebben op veiligheid. Van groot belang is dat er een situatie ontstaat van veiligheidsbewust werken. Het handboek is geschreven om die bewustwording te stimuleren en tegelijkertijd de voorbereiding op het examen heel gericht te ondersteunen. Het handboek kan besteld worden via onze webshop of via de erkende examencentra.

nl_BENL
Scroll naar boven