46731

Beschrijving NL
Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Beschrijving FR
Commerce de gros de matériaux de construction, assortiment général