96 SMS 058g / 22 infra groep

Status
Valid
Issue date
02-08-2020
Geldig van
03-08-2020
Geldig tot
11-06-2021
scope
Het bouwen, onderhouden en beheren van :
• Transportleidingen en distributieleidingen voor (drink-)water, gas, olie, (petro)chemische stoffen, stoom en stadsverwarming
• Transportkabels en distributiekabels voor hoogspanning, middenspanning, laagspanning, en telecommunicatie
• Residentiële en industriële klantaansluitingen voor drinkwater, gas, elektriciteit, warmte en telecommunicatie
• Passieve en actieve telecommunicatieinfrastructuur, databeheer en procesregeling
• Hoogspannings- en middenspanningsposten
• Gestuurde boringen en horizontale doorpersingen
• Collectoren, rioleringen, persleidingen, pompstations en waterzuiveringsinstallaties
• Wegenis-, milieutechnische en civieltechnische werken
• Allerhande grondwerken.

Toegekend aan

Certificatie-instantie