2020-05-04 Aanpak opleidingen en examens vanwege coronavirus - UPDATE

De overheid heeft via een ministerieel besluit van 23 maart maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit besluit wordt regelmatig geactualiseerd. In dit bericht vertellen we hoe Contractor Safety Management hiermee omgaat.

We vragen aan alle VCA-bedrijven, hun opdrachtgevers, opleidings- en examencentra en aan de certificatie-instellingen om de bepalingen van het minsterieel besluit inzake cruciale sectoren en essentiële diensten na te leven. Maximaliseer telewerk en pas social distancing toe. Zie ook de richtlijnen van de FOD WASO en de FOD Volksgezondheid.

Basisprincipes

Telethuiswerk is aanbevolen bij alle niet-essentiële ondernemingen, welke grootte zij ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent.

Indien telethuiswerk niet wordt toegepast, nemen de ondernemingen de nodige maatregelen om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

De ondernemingen nemen tijdig passende preventiemaatregelen om de toepassing van de regels voorzien in bovenstaande paragraaf te garanderen of, indien dit niet mogelijk is, een minstens gelijkwaardig niveau van bescherming te bieden.

Deze passende preventiemaatregelen zijn veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van materiële, technische en/of organisatorische aard zoals bepaald in de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan, die ter beschikking wordt gesteld op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, aangevuld met richtlijnen op sectoraal en/of ondernemingsniveau, en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden.

Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen.

Deze passende preventiemaatregelen worden op ondernemingsniveau uitgewerkt en genomen met inachtneming van de regels van het sociaal overleg in de onderneming, of bij ontstentenis daarvan in overleg met de betrokken werknemers, en in overleg met de diensten voor preventie en bescherming op het werk.

De ondernemingen informeren de werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken hen een passende opleiding. Ze informeren ook derden tijdig over de geldende preventiemaatregelen. --> Informatie aan examinatoren, opleiders, toezichters, deelnemers.

Werkgevers, werknemers en derden zijn ertoe gehouden de in de onderneming geldende preventiemaatregelen toe te passen.

Maatregelen op het gebied van opleiding en examinering

Opleidingen en examens zijn mogelijk als de naleving van hierboven vermelde principes gegarandeerd kan worden. Let op: de lokalen en werkplaatsen van de ondernemingen zijn enkel toegankelijk voor het publiek in het kader van relaties tussen professionelen onderling en tussen professionelen en overheden. Deelname van personen die geen professionelen zijn of niet zijn ingeschreven door hun werkgever is nog niet mogelijk.

Alle maatregelen die nodig zijn om de veiligheid en gezondheid van de deelnemers, examinatoren en docenten te beschermen, moeten genomen worden. We kunnen het coronavirus alleen een halt toeroepen als we hierin allemaal onze verantwoordelijkheid nemen!

De generieke gids waarvan sprake in het ministerieel besluit bevat richtlijnen voor sectoren en werkgevers die hun activiteiten (gedeeltelijk) hebben moeten opschorten om hen voor te bereiden op een veilige opstart van hun activiteiten. De gids en aanvullende documentatie zijn hier te raadplegen.

Als opleidings/examencentrum inzake veiligheid, gezondheid en preventie hebben jullie een voorbeeldfunctie te vervullen. We raden aan om het aanbod van opleidingen/examens te beperken tot wat strikt noodzakelijk is en daarbij extra maatregelen te nemen inzake onder meer:

  • Hygiëne van ruimten;
  • Hygiëne van personen;
  • Hygiëne van uitrusting;
  • Afstand tussen deelnemers en andere social distancing maatregelen;
  • Sanitaire voorzieningen;
  • Herkennen en weren van deelnemers met symptomen.

 Dispensatie voor diploma's en certificaten uit het Centraal Diploma Register

  1. Diplomahouders van wie het diploma na 18 maart 2020 verloopt (of is verlopen), krijgen dispensatie voor een periode van drie maanden en in elk geval tot 1 juni 2020.
  2. Volgens de huidige situatie geldt de dispensatieregeling tot 1 september 2020. Tijdens deze periode mogen de diplomahouders tijdelijk met hun verlopen diploma blijven werken.
  3. Deze regeling geldt ook voor medewerkers van VCA-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun VCA-diploma moeten halen. Voorwaarde is wel dat een ervaren collega (met minimaal een VOL-VCA-diploma) hen bij het werk begeleidt tot het moment dat zij wél succesvol examen hebben kunnen doen.

Mensen die niet in de onder 1) en 2) genoemde groepen vallen, kunnen geen beroep doen op de dispensatieregeling.

Het bovenstaande geldt voor alle diploma's en certificaten in het Centraal Diploma Register: B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU en Risicovolle Taken. Het CDR geeft bij diploma's die na 18 maart zijn verlopen de volgende melding: 'Dit diploma valt onder de dispensatieregeling van Contractor safety Management in verband met het coronavirus. Dit betekent dat de diplomahouder tijdelijk met zijn verlopen diploma mag blijven werken.'