BeSaCC-criteria

Inleiding

Met de laatste versie van de BeSaCC-criterialijst (2005) is getracht een zo groot mogelijke complementariteit tussen VCA en BeSaCC te realiseren. De vragen die gehanteerd worden in de BeSaCC-criterialijst zijn ook terug te vinden in de VCA. Het betreft voornamelijk vragen die peilen naar de directe veiligheidszorg bij de activiteiten op de werkvloer. De minimumeisen zijn echter aangepast aan de doelstellingen van BeSaCC. In tegenstelling tot de VCA kunnen ook zelfstandigen volgens de nieuwe BeSaCC-criteria een attest behalen.

Documentatie

BeSaCC-criterialijst versie 2005/03

Interpretaties van de Cel van Deskundigen

Toelichting

In de brochure worden de BeSaCC-criteria op een overzichtelijke en hanteerbare manier voorgesteld. Aangezien de aanvrager de naleving van de criteria moet kunnen staven aan de hand van documenten, werd deze brochure opgevat als een leidraad. Per vraag voegt de aanvrager de noodzakelijke stukken toe. Belangrijk hierbij is dat het niet enkel gaat om beschrijvingen en procedures maar ook om documenten zoals inspectieverslagen, notities, keuringsbewijzen, enz. die aantonen dat alles ook in de praktijk wordt toegepast. Het resultaat is uiteindelijk een overzichtelijk dossier dat bij een BeSaCC-bureau moet worden ingediend.

Voor het behalen van het attest wordt een forfaitair bedrag aangerekend dat door vzw BeSaCC-VCA is vastgelegd en afhangt van de grootte van de onderneming. De dossierkosten die door de aanvrager betaald dienen te worden aan het BeSaCC-bureau bedragen tussen de € 700,00 en € 3200,00. De BeSaCC-criterialijst bevat, verdeeld over 11 hoofdstukken, de voorwaarden (BeSaCC-criteria) in de vorm van vragen die toelaten om na te gaan of u als onderneming of zelfstandige de preventiemaatregelen respecteert. Een vraag kan enkel positief worden beoordeeld, indien aan alle minimumeisen, behorende bij die vraag, is voldaan. Nieuw in deze versie (2005/03) is ook dat zelfstandigen een BeSaCC-attest kunnen behalen. Niet alle vragen zijn op hen van toepassing. Enkel de vragen die aangemerkt zijn met een ‘z’ moeten door hen positief beantwoord kunnen worden. Ook voor zelfstandigen kan een vraag enkel positief worden beoordeeld, indien aan alle minimumeisen, behorende bij die vraag, is voldaan. Eventuele niet-relevante minimumeisen (bijvoorbeeld: communicatie aan de werknemers) worden buiten beschouwing gelaten. Elk punt wordt telkens voorafgegaan door een inleiding die kort ingaat op de verplichtingen en geldende regels. Daarbij komt het er niet zozeer op aan alle documenten waarover u beschikt op te nemen maar enkel de relevante documenten. Voor de keuringsattesten bijvoorbeeld voegt u niet alle attesten toe maar een recent attest als voorbeeld en daarnaast een lijst met alle gedane keuringen. Geef ook aan welk gevolg u hebt gegeven aan eventuele opmerkingen op keuringsverslagen.