Info Risicovolle Taken

Situering binnen VCA

Vraag 3.4. VCA 2008/5.1

Hebben alle medewerkers specifieke kennis en kunde gerelateerd aan door hen binnen het bedrijf uit te voeren specifieke risicovolle taken of werkzaamheden in een risicovolle omgeving? */**/petrochemie

Doelstelling
Alle medewerkers beschikken over die specifieke kennis en kunde die zij nodig hebben voor door het bedrijf uit te voeren specifieke risicovolle taken en/of werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden in een risicovolle omgeving.

Minimumeisen
• Overzicht van specifieke opleidings- en ervaringseisen, ingedeeld naar functie (zie voor België het Register van Risicovolle Taken)
• Voor werkzaamheden binnen de petrochemische sector voldoen aan de eisen als vastgelegd in de “SSVV Opleidingengids” of (in België) in het “Register van Risicovolle Taken”, aantoonbaar door middel van een overzicht van specifieke opleidings- en ervaringseisen ingedeeld naar functie
• Borgen dat voldaan wordt aan de gestelde specifieke opleidings- en ervaringseisen

Documenten
• Lijst van specifieke opleidings- en ervaringseisen ingedeeld naar functie
• Procedure met betrekking tot borging

Voor VCA-certificatie moeten bedrijven dit dus aantonen door middel van een overzicht van specifieke opleidings- en ervaringseisen ingedeeld naar functie/taak en dit overeenkomstig de eisen vastgelegd in het “Register van Risicovolle Taken”. Bedrijven moeten vervolgens borgen dat voldaan wordt aan de gestelde specifieke opleidings- en ervaringseisen. Dit geldt voor alle ondernemingen en niet enkel voor werken in de petrochemie! Voor werken in de petrochemie is voor een aantal taken wel een verplichte toetsing na de opleiding verplicht.

Toepassing criterium

Dit criterium is van toepassing sinds 1 februari 2004 (= datum publicatie VCA 2004/04). Vanaf die datum moeten bedrijven dus voor VCA-certificatie beschikken over een overzicht van specifieke opleidings- en ervaringseisen ingedeeld naar functie/taak en borgen dat eraan wordt voldaan. Het Register is hierbij richtinggevend van 1 februari 2004 tot 31 maart 2005 en sinds 1 april 2005 is het een verplichting.

Inwerkingtreding

Inwerkingtreding van de opleidingsvereisten conform het register risicovolle taken: vanaf 1 april 2005.

Register risicovolle taken

Het register werd gepubliceerd op 1 mei 2004. Het Register is sinds die datum beschikbaar op de website van vzw BeSaCC-VCA. Het Register geeft nadere invulling aan de minimumeisen van vraag 3.4 van de VCA. Het Register wil een leidraad zijn voor het omgaan met risicovolle taken in alle bedrijven. Voor een aantal risicovolle taken die verricht worden in de (petro)chemische industrie, is het Register meer dan een leidraad en bevat het eisen waaraan de inhoud (eindtermen) en toetsing van de training dient te voldoen. Het doel van het Register is het verstrekken van informatie aan opdrachtgevers, opdrachtnemers (o.a. aannemers en uitzendbureaus) en Certificatie Instellingen over risicovolle taken en de eisen waaraan de inhoud en eventuele toetsing van trainingen en instructies dient te voldoen. Bij een risicovolle taak moet gedacht worden aan werken met risicovol gereedschap en werktuigen of het werken met risicovolle werkmethoden, of het werk dat wordt uitgevoerd in omstandigheden die risico's met zich meebrengen.

Welke werknemers moeten specifiek opgeleid zijn?

Zij die een risicovolle taak uitvoeren.

Welke taken zijn risicovol?

Dit dient te blijken uit de RIE (Risico-Inventarisatie en – Evaluatie). Zie ook het stappenplan bij de documentatie.

Overgangsmaatregelen voor risicovolle taken met opgelegde toetsing via erkend centrum

Attest/diploma/getuigschriftGeldigheid

DatumErkend centrumAnder centrum

Vóór 1/4/200510 jaar (*)Max. 5 jaar (**)

Vanaf 1/4/200510 jaar (*)niet van toepassing

Vanaf 1/9/20135 jaar (*) (***)niet van toepassing

(*) voor de risicovolle taak "Veiligheidswacht besloten ruimte in de (petro)chemie": 3 jaar
(**) voor de risicovolle taak "Veiligheidswacht besloten ruimte in de (petro)chemie": 1 jaar
(***) voor de risicovolle taak "Meten en detecteren van gevaarlijke stoffen (EX-OX-TOX) in de (petro)chemie": 3 jaar

Indien voor een risicovolle taak opgenomen in het register nog geen centrum erkend is of geen toetsing in de landstaal (NL of FR) mogelijk is, gelden enkel de opleidingseisen uit het register en niet de verplichte toetsing via een erkend centrum.  Zodra er één erkend centrum is in een bepaalde taal, geldt een verplichte toetsing voor die taal.
Voorbeelden:
• 1 erkend centrum NL: verplichte toetsing voor Nederlandstaligen.
• 1 erkend centrum FR: verplichte toetsing voor Franstaligen.
• 1 erkend centrum NL en 1 erkend centrum FR: verplichte toetsing voor Nederlands- en Franstaligen.

Documentatie

Register Risicovolle Taken (BE)
Gids Opleidingen Risicovol Werk (NL)
Reglement examinering VCA
Stappenplan risicovolle taken
Clusters risicovolle taken