Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU (VIL-VCU)

VCU en opleiding

Voor het bekomen van een VCU-certificaat moeten de uitzendconsulenten en leidinggevenden van het uitzendkantoor in het bezit zijn van een diploma 'Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU'. Om een goede integratie van de veiligheidsgedachte te waarborgen, is het immers noodzakelijk dat alle uitzendconsulenten en leidinggevenden binnen de betreffende organisatorische eenheid van een uitzendonderneming een formele veiligheidsopleiding hebben gevolgd en over de vereiste kwalificaties beschikken. Concreet moeten alle personen die tussenkomen in de selectie en het ter beschikking van uitzendkrachten (uitzendconsulenten) en hun leidinggevende (kantoorverantwoordelijke) in het bezit zijn van een VIL-VCU diploma, uitgereikt door een erkend examencentrum, dat niet ouder is dan tien jaar (gerekend vanaf de examendatum). (vraag 2.4 van de VCU checklist)

VCU-diploma's zijn persoonlijke eigendom!

VCU-diploma's zijn persoonlijke eigendom. De werkgever heeft niet het recht om deze in te houden als de werknemer van job verandert, ook al heeft hij de opleiding betaald. Dit geldt trouwens niet enkel voor diploma's, certificaten of attesten van veiligheidsopleidingen maar voor alle opleidingen. Om ervoor te zorgen dat ook het dossier van de werkgever in orde is, worden er trouwens twee diploma's afgeleverd: één voor het dossier van de werkgever en één voor de werknemer zelf. Het recht is hier duidelijk over. De werknemer blijft de bezitter van zijn diploma's of certificaten en moet beschikken over het origineel of een door de opleidingsinstantie gewaarmerkt afschrift.

Duplicaat van een VCU-diploma opvragen

Een duplicaat van een VCU-diploma kan enkel opgevraagd worden bij het examencentrum dat het diploma heeft afgeleverd. Hieraan kan een kost verbonden zijn. De vzw BeSaCC-VCA beheert het systeem maar kan zelf geen diploma's of duplicaten afleveren. Gelieve het betrokken centrum te contacteren.

Eindtermen en toetstermen

De eind- en toetstermen VIL hebben tot doel te definiëren over welke kennis uitzendconsulenten en leidinggevenden moeten beschikken op de aangegeven gebieden. Deze kennis omvat alle elementen uit “Basisveiligheid VCA” en heel wat elementen uit “Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VOL-VCA” en daarbovenop specifieke kennis die vereist is om de taak van uitzendconsulent, in het kader van een veilig ter beschikkingstellen, inhoud te geven. De toetstermen hebben tot doel in detail aan te geven welke kennis elke eindterm omvat. De toetstermen dienen als basis voor het opstellen van de examenvragen. De eind- en toetstermen hebben alleen betrekking op het domein kennis (geen vaardigheden). De meest recente eind- en toetstermen VIL-VCU kan u hier vinden.

Proefexamen VIL-VCU

Het proefexamen is uitsluitend bestemd voor opleidingsdoeleinden en heeft als doel om de kandidaat kennis te laten maken met de wijze van examineren. De vragen worden één keer per jaar gecontroleerd op juistheid en relevantie. Het proefexamen kan u hier downloaden: Proefexamen VIL

Via de rubriek Documentatie > Examens kan u proefexamens downloaden in andere talen.